Wykresy Funkcji Online
Written entirely in JavaScript
By Walter Zorn & www.marspe.eu
Ta strona zawiera narzędzie które służy do przygotowywania rozmaitych wykresów. W celu narysowania przebiegu funkcji wystarczy wpisać w odpowiednim okienku jej równanie i kliknać przycisk Rysuj wykres. Na jednym układzie współrzędnych możemy umieszczać wykresy wielu funkcji, różniące się między sobą kolorem.
Polecamy również narzędzie służące do rozwijania funkcji w szereg Fouriera - znajduje się ono na samym dole strony.
 
nie kasuj poprzedniego wykresu   
x min  x max          y min  y max
Funkcja f(x) (możesz wprowadzić maksymalnie 5 funkcji jednocześnie, odzielając kolejne średnikami)

Function Graph Area.
 
Operatory i funkcje pomocnicze
duże i małe litery nie są rozróżniane
+ - * : /
() [] {}
Dodawanie, odejmnowanie, mnożenie, dzielenie, porządkowanie symboli. W zapisie mnożenia znak * nie jest potrzebny i może zostać pominięty. Przykłady: 0.5x^3-3x lub pixeln(2cos[LN2x]) lub Pipi/(Exe) Używanie różnych typów nawiasów (okrągłe, kwadratowe, klamrowe) dla lepszej czytelności zapisu jest dowolne, ale nie konieczne.
podstawa^wykładnik
lub
p(podstawa,wykładnik)
Potęgowanie podstawa potęgiwykładnik potęgi, na przykład p(x,2) lub x^2 . Zamiast ^ możesz użyć pojedyńczego cudzysłowiu ' lub podówjnego cudzysłowiu ". Jeśli nie używasz p(), upewnij się że działania (dodawanie, odejmnowanie, mnożenie, dzielenie) w podstawie i wykładniku potęgi zapisujesz odpowiednio w nawiasach. Przykład: (x/3)^(2x) . Zamiast x"3, oczywiście, możesz wpisać xxx lub zamiast tan(x)'2 wpisać tan(x)tan(x).
root(arg,index) Pierwiastkowanie, "arg" - argument (liczba podpierwiastkowa), "index" - stopień pierwiastka. Przykład: root(x,6) pierwiastek szóstego stopnia z x, root[tan(x),4] pierwiastek czwartego stopnia z tangens x.
sqrt() Pierwiastek kwadratowy z argumentu (liczby lub wyrażenia wpisanego wewnątrz nawiasów). Odpowiednik do root(argument,2)
cbrt() Pierwiastek sześcienny z argumentu. Odpowiednik do root(argument,3)
logn(arg,podstawa) Logarytm liczby arg przy podstawie-podstawa.
ln() Naturalny logarytm z argumentu (podstawą logarytmu jest stała liczba E - liczba Eulera)
lg() Logarytm dziesiętny o podstawie równej 10, odpowiednik do logn(argument,10).
lb() Logarytm binarny o podstawie równej 2.
exp() Funkcja wykładnicza, odpowiednik do E^arg
sin() Sinus z argumentu (liczby lub wyrażenia wpisanego wewnątrz nawiasów)
cos() Cosinus
tan() Tangens
cot() Cotangens
sec() Secans z argumentu, odpowiednik do 1/cos(arg).
csc() Cosecans, odpowiednik do 1/sin(arg).
asin() Arcus sinus
acos() Arcus cosinus
atan() Arcus tangens
acot() Arcus cotangens
asec() Arcus secans, odwrotność secans.
acsc() Arcus cosecans, odwrotność cosecans.
sinh() Sinus hiperboliczny
cosh() Cosinus hiperboliczny
tanh() Tangens hiperboliczny
coth() Cotangens hiperboliczny
sech() Secans hiperboliczny.
csch() Cosecans hiperboliczny.
asinh() Area sinus hiperboliczny, odwrotność sinh().
acosh() Area cosinus hiperboliczny, odwrtoność cosh().
atanh() Area tangens hiperboliczny, odwrotność tanh().
acoth() Area cotangens hiperboliczny, odwrtoność cotanh().
asech() Area secans hiperboliczny, odwrtoność sech().
acsch() Area cosecans hiperboliczny, odwrotność csch().
gaussd(x,m,sigma) Gaussa rozkład (rozkład normalny). gaussd(x,0,1); m - wartość przeciętna rozkładu, sigma - odchylenie standardowe rozkładu
min(arg1,arg2) Zwraca najmniejszą wartość z dwóch argumentów
max(arg1,arg2) Zwraca największą wartość z dwóch argumentów
round() Zaokrągla argument w górę lub w dół do najbliższej liczby całkowitej
floor() Zaokrągla argument w dół.
ceil() Zaokrągla argument w górę.
abs() lub | | Wartość bezwzględna z argumentu. Przykład: 2abs(sin[x]) lub innym sposobem 2|sin(x)| .
sgn() Funkcja Signum.
sgn(x)  =    1 dla x > 0
 0 dla x = 0
-1 dla x < 0
 
Zdefiniowane stałe, wartości
duże i małe litery nie są rozróżniane
rand Losowa liczba pomiędzy 0 a 1. Przykład:
pi*rand*sin(x) lub to samo inaczej zapisane Pirandsin(x) .
E Stała Eulera (stała Nepera) 2.718281828459045...
LN2 Naturalny logarytm z 2, wynosi 0.6931471805599453...
LN10 Naturalny logarytm z 10, wynosi 2.302585092994046...
LOG2E Podstawa-2 logarytm z E (E: patrz wyżej), wynosi 1.4426950408889633...
LOG10E Podstawa-10 logarytm z E, wynosi 0.4342944819032518...
PHI Złoty podział (podział harmoniczny, boska proporcja) 1.61803398874989...
PI 3.141592653589793...
SQRT1_2 Pierwiastek kwadratowy z 1/2, wynosi 0.7071067811865476...
SQRT2 Pierwiastek kwadratowy z 2, wynosi 1.4142135623730951...
 
Uwagi

Wprowadzaj funkcje według matematycznej notacji, używając x jako zmiennej. Jak wynika z przykładów podanych na tej stronie, argumenty funkcji pomocniczych muszą być zapisywane w nawiasach okrągłych (lub kwadratowych lub klamrowych).
 
Porządkując symbole i funkcje pomocnicze w nawiasach możesz je dowolnie rozmiaszczać. Przykłady:
cos[atan(5x)^4] lub sqrt{16*[1-sec(x)^2/4]}
 
Rysowanie funkcji silnik wykonuje zgodnie z zasadą kolejności wykonywania działań; na przykład, działania wewnątrz nawiasów wykonywane są jako pierwsze. W przypadku nie uporządkowania symboli w nawiasach, 2*x-3/x jest traktowane tak jak (2*x) - (3/x).
 
Nie można używać kresek ułamkowych, co stwarza trudności z rozróżnieniem licznika i mianownika składających się z kilku elementów. Dlatego zaleca się, żeby całe wyrażenie w liczniku i całe wyrażenie w mianowniku podawać w nawiasach (osobno licznik w nawiasie i mianownik w nawiasie, mogą być klamrowe, kwadratowe itp.). Na przykład, pi-(5-x)/(3x)*acoth(x) a nie pi-5-x/3x*acoth(x) , bo ta druga notacja odpowiada pi-5-(x/3)*x*acoth(x).
 
Duże i małe litery mogą być używane dowolnie i naprzemiennie, dotyczy to również zdefiniowanych stałych. Spacje mogą być używane dla lepszej czytelności zapisu, jednak nie wpływa to na pracę programu gdyż silnik skryptu ignoruje odstępy (spacje).
 
Wyznaczając przedział x (x min do x maks) nie może on być mniejszy od minus 1012 i większy od plus 1012. Przedział y (y min do y maks) jest dowolny; jeżeli ten przedział nie zostanie określony, silnik funkcji rysowania sprubuje określić odpowiedni przedział y dla danego wykresu.
 
 
Kilka funkcji na raz

Możesz podać do 5 funkcji jednocześnie, odzielając każdą średnikiem od kolejnej. Czas rysowania wykresów w zależności od ilości podanych funkcji może wydłużyć się o kilka sekund. Przykład (możesz go skopiować i wkleić w miejscu wpisywania równań funkcji):
sqrt[16*(1-x^2/2)];
-sqrt[16*(1-x^2/2)];
sqrt[2*(1-x^2/16)];
-sqrt[2*(1-x^2/16)]

Przejdź na moją stronę domową.